अलीगढ़

क्षेत्र/मण्डल/जिला के नामपदनामनामदूरभाष संख्याकार्यालय का पताई-मेल
कार्यालयमोबाइल
पश्चिमी क्षेत्र मुख्य अभियन्ता उमा शंकर 0522-2286632 9415122733   cewestred@gmail.com
अलीगढ़ अधीक्षण अभियन्ता (प्रभारी) विजय कुमार   9721750969   seredaligarh@gmail.com
अलीगढ़ अधिशाषी अभियन्ता बाल कृष्ण 0571-2741545 9412109474 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास भवन, अलीगढ़ eeredaligarh@gmail.com
अलीगढ़ अधिशाषी अभियन्ता (पी0आई0यू0) एम0एम0 बेग   9412732599    
एटा अधिशाषी अभियन्ता अफताब अहमद 05742-233243 9411434374 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास भवन, एटा eeredeta@gmail.com
एटा अधिशाषी अभियन्ता (पी0आई0यू0) अफताब अहमद (अतिरिक्त)   9411434374    
कासगंज अधिशाषी अभियन्ता कमर अहमद 05742-233243 8532895465   eeredkashiramnagar@gmail.com
  सहायक अभियन्ता रमेश बाबु तिवारी        
कासगंज अधिशाषी अभियन्ता (पी0आई0यू0) जब्बार हुसैन   9412197260    
हाथरस अधिशाषी अभियन्ता विजय कुमार दोहरे   9721750969   eeredmahamayanagar@gmail.com
  सहायक अभियन्ता राम पल (विद्तय)        
  सहायक अभियन्ता प्यारे लाल